Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37854
Nhan đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới
Tác giả: Bùi, Thế Đức
Từ khoá: Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Yêu cầu
Nhiệm vụ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.26-27
Tóm tắt: Ngày 19-5-2018, đúng Kỷ niệm lăn thứ 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uà uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Phát biếu bế mạc Hội nghị Trung Ương 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Nghị quyết Trung Ương lần này đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mớl quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37854
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.