Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37866
Title: Kết quả chọn tạo giống lạc mới ĐM1 kháng bệnh đốm lá muộn
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ngoan
Phan, Thanh Phương
Nguyễn, Thanh Loan
Nguyễn, Đức Cương
Đồng, Thị Kim Cúc
Keywords: Giống lạc ĐM1
Bệnh đốm lá muộn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.60-68
Abstract: Giống lạc ĐM1 do Viện Di truyền Nông nghiệp chọn lọc từ dòng CL1, là kết quả từ tổ hợp lai giữa giống lạc CNC3 với giống TNG bảng phương pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học, là giống lạc triển vọng có nhiều đặc điểm nông học tốt …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37866
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.