Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37880
Title: Phát triển bền vững vùng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Mai Thành
Đặng, Thu Thủy
Keywords: Đồng bằng sông Cửu Long
Phát triển bền vững vùng
Kinh nghiệm quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.80-90
Abstract: Phát triển bền vững được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Để phát triển một cách bền vững, mỗi quốc gia, mỗi vùng miền lại có những cách ứng phó thích hợp của riêng mình. Bài viết tìm hiểu thực tiễn phát triển bền vững vùng của Hà Lan và Brazil, từ đó tập trung vào một số bài học nổi bật ở những khía cạnh khác nhau trong bối cảnh phát triển bền vững của mỗi nước mà có thể gợi mở trực tiếp kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37880
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.