Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37881
Nhan đề: Xây dựng và rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn
Tác giả: Văn, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Nhân cách
Người cán bộ lãnh đạo
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.47-50
Tóm tắt: Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37881
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.