Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37883
Nhan đề: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê, Đức Thọ
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Phong cách tư duy
Tư duy độc lập
Tự chủ
Tư duy sáng tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.98-102
Tóm tắt: Một trong những nét nổi bật trong phong cách tư duy của Hồ Chí Minh là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đối với Hồ Chí Minh, độc lập là không lệ thuộc, không phụ thuộc, không bắt chước, theo đuôi, giáo điều; tự chủ là tự mình làm chủ suy nghỉ của mình, làm chủ bản thân và công việc của mình, tự mình thấy trách nhiệm trước đất nước trước dân tộc; sáng tạo là dũng cảm từ bỏ cái cũ không còn phù hợp, linh hoạt điều chỉnh những biện pháp, sách lược, sẵn sàng tiếp nhận và vận dụng cái mới tiến bộ. Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tận cùng bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn. Qua đó, chỉ ra ý nghĩa học tập phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37883
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.