Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37884
Title: Nâng cao chất lượng không gian công cộng các khu ở hiện đai tại Hà Nội
Authors: Phạm, Trọng Thuật
Keywords: Không gian công cộng
Nơi cư trú
Môi trường sống hiện đại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.250-254
Abstract: " Có thể hiểu đô thị là hình thái dân cư của xã hội loài người ở trình độ phát triển cao. Đặc trưng của đô thị là môi trường nhân tạo, qua nhiều thời đại, thế hệ nối tiếp thế hệ, là sự đan xen của quá khứ với tương lai thông qua hiện tại. Môi trường nhân tạo ấy được tạo dựng bởi các không gian thành phần. Một trong những không gian quyết định tính chất và đặc thù của môi trường đó là không gian công cộng tại nơi cư trú. Quá trình tồn tại phát triển của nhà ở dân cư đô thị nói chung và không gian công cộng tại nơi cư trú song song và đồng biến với sự phát triển của quá trình đô thị hoá. Thực tế trên thế giới đã chứng minh, chỉ có một không gian ở hợp lý khi nó tạo dựng được một môi trường giao tiếp lành mạnh, và thực tế cũng chứng minh rằng khi có một hệ thống không gian công cộng hợp lý thì cơ cấu một khu ở mới có cái gốc để tồn tại và phát triển. Vì vậy vấn đề được đặt ra: để có được một khu ở phát triển bền vững, trước hết phải tạo dựng một không gian công cộng hợp lý. Việc nâng cao chất lượng không gian công cộng tại các khu ở hiện đại tại Hà Nội có ý nghĩa hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao tiếp và dịch vụ tiện ích xã hội, đồng thời đáp ứng khả nàng cải thiện môi trường sống, thỏa mãn các yêu cầu cho hiện tại và tương lai của người dân Hà nội."
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37884
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.