Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37886
Title: Ảnh hưởng của một vài yếu tố ngoại sinh lên bảo quản ngắn hạn chồi in vitro của lan Dendrobium Caesar White bằng kĩ thuật hạt nhân tạo
Authors: Lê, Thị Thúy
Phạm, Văn Lộc
Trịnh, Thị Hương
Trần, Thị Anh Thoa
Nguyễn, Hoàng Duy Đăng
Keywords: Dendrobium Caesar White
In vitro
Lan
Hạt nhân tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.64-68
Abstract: Trong các phương pháp bảo quản in vitro, phương pháp hạt nhân tạo là một phương pháp bảo quản mới và có hiệu quả trên nhiều đối tượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ sodium alginate 40 g/l, môi trường vỏ hạt nhân tạo chứa thành phần khoáng ¼ MS và đường sucrose 50 g/l thích hợp nhất việc bảo quản chồi lan Dendrobium Caesar White. Trong tất cả các thí nghiệm, chồi của giống lan trên sau thời gian bảo quản được cấy sang môi trường tái sinh, các chồi đều phát triển bình thường và tỷ lệ chồi sống là 100% sau 28 ngày theo dõi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37886
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.