Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37893
Title: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn – Giải pháp góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: An Giang
Đào tạo nghề
Lao động nông thôn
Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.103-109
Abstract: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh An Giang có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Kinh tế nông nghiệp của tỉnh muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải có đội ngũ lao động đã qua đào tạo nghề. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở An Giang đạt được những kết quả khả quan như: số lượng lao động nông thôn được học nghề tăng lên, các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho lao động nông thôn mang lại hiệu quả, trình độ kỹ thuật của người học nghề được nâng lên. Tuy nhiên, công tác này của tỉnh còn nhiều hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề thiếu thốn, không đồng bộ, lạc hậu, các trung tâm dạy nghề huyện đa số đều mới thành lập, không có lực lượng giáo viên cơ hữu… Bởi vậy, để khắc phục những khó khăn, hạn chế, công tác này cần thực hiện đồng bộ những giải pháp như: đảm bảo vấn đề việc làm cho lao động sau khi học nghề; tập trung đào tạo lao động nông nghiệp ở các nghề có khả năng ứng dụng cao; hỗ trợ vốn vay với lãi xuất ưu đãi để người được đào tạo nghề có thể thực hiện các mô hình sản xuất…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37893
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.