Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37910
Title: Quy hoạch cảnh quan tại khu công nghiệp - kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Việt Quang
Keywords: Kiến trúc cảnh quan (KTCQ)
Khu công nghiệp (KCN)
Khu chế xuất (KCX)
Quy hoạch xây dựng (QHXD)
Sự phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.255-258
Abstract: Quá trình đô thị hóa ờ thành phố Hồ Chí Minh đã và đang diễn ra nhanh chóng kể từ thời điểm đổi mới vào đầu thập niên 90. Sự phát triển sản xuất công nghiệp với hàng loạt các khu, cụm công nghiệp ra đời đem đến cơ hội cho sự phát triển kinh tế; đồng thời, cũng mang lại nhiều thách thức cho việc quản lý môi trường của thành phố. Với mục tiêu phát triển bền vững, việc xây dựng và phát triển “công nghiệp xanh”, trong đó phát triển cảnh quan khu công nghiệp gắn với cảnh quan đô thị là rất cần thiết và đã được hình thành ở một số quốc gia phát triển. Bài viết này trình bày những định hướng quản lý, quy hoạch cải tạo và phát triển cảnh quan trong các khu, cụm công nghiệp hiện hữu của thành phố dựa trên những khu vực sản xuất công nghiệp hiện có và tìm những giải pháp thích hợp cho sự phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa của thành phố. Trên cơ sở gắn việc quy hoạch các khu, cụm công nghiệp với việc phát triển các khu dân cư, tác giả đề xuất các giải pháp cải tạo các không gian nhà máy xí nghiệp cũ nằm trong khu dân cư; tăng cường gắn kết không gian sản xuất đô thị trong quy hoạch thiết kế cảnh quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37910
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.