Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37913
Title: Trà Vinh: Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng đời sống văn hóa
Authors: Trần, Bình Trọng
Keywords: Trà Vinh
Người có uy tín
Xây dựng đời sống văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.58-60
Abstract: Thực hiện nhất quán chính sách dân tộc - tôn giáo, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, vận động, xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37913
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.