Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37922
Nhan đề: Bảo tồn đa dạng sinh học - từ chủ chương tới hành động
Tác giả: Lê, Thị Ngân
Từ khoá: Đa dạng sinh học
Bảo tồn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.71-73
Tóm tắt: Đa dạng sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở Việt Nam, là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nguồn gen vật nuôi, cây trồng, cung cấp nguyên vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu... Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là vấn đề của một quốc gia, một địa phương, vùng lãnh thổ hay một cá nhân mà là vấn đề chung của tất cả các nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37922
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.