Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37934
Title: Đào tạo kế toán trước yêu cầu hội nhập ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Trinh
Keywords: Đào tạo
Kế toán
Yêu cầu
Hội nhập
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 573 .- Tr.52-54
Abstract: Hội nhập kinh tế sâu rộng đã và đang mang lại rất nhiều cơ hội việc làm cho các ngành nghề nói chung và kế toán nói riêng. Trong thời gian qua, công tác đào tạo kế toán ớ nước ta đã được quan tâm đẩy mạnh, song chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Điều này đòi hỏi việc nâng cao chất lượng tại các cơ sở đào tạo là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37934
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.