Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37943
Nhan đề: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn, Huy Thịnh
Nguyễn, Xuân Hưng
Từ khoá: Phát triển
Kinh tế tư nhân
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 573 .- Tr.70-72
Tóm tắt: Trong những năm qua, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Theo Cục thống kê Thanh Hóa (2019), kinh tế tư nhân đóng góp 30.800 tỷ đồng tăng 14,2% so với năm 2018, khu vực này còn giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động của tỉnh trong những năm qua. Mặc dù vậy, sự phát triển của kinh tế tư nhân Thanh Hóa vẫn được đánh giá là còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh dụng tiềm năng của tỉnh. Bài viết với mục đích xây dựng nền tảng khoa học cho phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đấy quá trình này diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37943
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.