Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37978
Title: Khảo sát số ứng xử của dầm bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao (UHPFRC)
Authors: Trần, Trung Hiếu
Đặng, Vũ Hiệp
Vũ, Quốc Anh
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Dầm UHPFRC
PTHH
Quan hệ ứng suất - biến dạng
Abaqus
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.289-293
Abstract: Bài báo giới thiệu kết quả mô phỏng số dầm bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao (UHPFRC) bằng phần mềm thương mại ABAQUS. Mô hình phần tử hữu hạn (PTHH ) 3D phi tuyến có xét đến sự phá hoại dẻo của vật liệu bê tông cùng với đặc tính vật liệu bê tông thu được từ các kết quả thí nghiệm kéo trực tiếp và đặc tính nén để nghị bởi AFGC-SETRA [3] và JSCE [11] đã được sử dụng. Các kết quả mô phỏng của bốn mẫu dầm được lựa chọn trong tài liệu Chen, Shiming, Rui Zhang [6] sẽ được so sánh với các kết quả thực nghiệm trên các khía cạnh: đường cong lực-chuyển vị, độ dẻo, vết nứt và dạng phá hoại. Ngoài ra, ảnh hưởng của tỉ số nhịp chịu cắt với chiếu cao làm việc (a/d), hàm lượng cốt dọc (p) và khoảng cách cốt đai cũng được khảo sát số. Kết quả chỉ ra rằng có thể dự báo tốt ứng xử của dầm UHPFRC bằng phương pháp PTHH. Hơn nữa, khoảng cách giữa các cốt đai trong dầm UHPFRC hầu như không ảnh hưởng đến mối quan hệ lực-chuyển vị cũng như kiểu phá hoại uốn của dầm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37978
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.