Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37988
Title: Khảo sát điều kiện lên men tạo chế phẩm sinh học, đánh giá hiệu quả giảm khí thải H₂S và NH₃ của chế phẩm trên mô hình đệm lót chăn nuôi heo
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Phạm, Hữu Nhượng
Nguyễn, Đặng Hải Đăng
Đoàn, Thị Tám
Châu, Tấn Phát
Nguyễn, Đăng Quân
Dưong, Hoa Xô
Keywords: Đệm lót sinh học
Bacillus subtilis
Sacharomyces cerevisiae
Streptomyces albidoflavus
Lên men vi sinh vật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.94-100
Abstract: Nhằm mục đích tạo chế phẩm sinh học sử dụng cho đệm lót sinh học, bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu khảo sát điều kiện lên men của ba chủng vi sinh vật B. subtilis, S. cerevisiae, S. albidoflavus. Kết quả khảo sát môi trường, nhiệt độ, thời gian lên men xác định điều kiện lên men chìm đối với B. subtilis là môi trường B2, nhiệt độ 37°C, thời gian 48 giờ; đối với S. albidoflavus là môi trường Gause II, nhiệt độ 28°C, thời gian 72 giờ; đối với S. cerevisiae là môi trường Y2, nhiệt độ 28°C thời gian 48 giờ …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37988
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.