Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37999
Title: Nghiên cứu cấu tạo giải phẩu rễ và xác định vị trí, độ dài hom rễ phục vụ nhân giống vô tính Bát giác liên (Dysosma tonkinense (Gagnep.) M. Hiroe) (Berberidaceae)
Authors: Phạm, Ngọc Khánh
Phạm, Thanh Huyền
Ninh, Thị Phíp
Nghiêm, Tiến Chung
Trịnh, Thị Nga
Keywords: Bát giác liên
Vi phẫu
Chồi bất định
Nhân giống vô tính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.124-129
Abstract: Nghiên cứu vi phẫu rễ và sự hình thành chồi bất định từ rễ Bát giác liên cho thấy rễ gồm các phần biểu bì, vỏ (mô mềm vỏ), nội bì, trụ bì và mô mềm ruột; chồi bất định được hình thành từ lớp tế bào tầng phát sinh của rễ (trụ bì). Khi sử dụng rễ Bát giác liên làm vật liệu nhân giống, dùng hom đầu rễ cho kết quả nhân giống tốt nhất với thời gian giảm hơn 310 ngày, tỷ lệ hom bật mầm là 80,6%. Đồng thời, kích thước hom rễ từ 1cm đến 15 cm và sử dụng cả rễ (dài > 30 cm) làm hom giâm đều có khả năng hình thành chồi bất định, trong đó hom rể dài > 30 cm có tỷ lệ hom xuất vườn cao nhất (94,7%).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37999
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.