Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37999
Nhan đề: Nghiên cứu cấu tạo giải phẩu rễ và xác định vị trí, độ dài hom rễ phục vụ nhân giống vô tính Bát giác liên (Dysosma tonkinense (Gagnep.) M. Hiroe) (Berberidaceae)
Tác giả: Phạm, Ngọc Khánh
Phạm, Thanh Huyền
Ninh, Thị Phíp
Nghiêm, Tiến Chung
Trịnh, Thị Nga
Từ khoá: Bát giác liên
Vi phẫu
Chồi bất định
Nhân giống vô tính
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.124-129
Tóm tắt: Nghiên cứu vi phẫu rễ và sự hình thành chồi bất định từ rễ Bát giác liên cho thấy rễ gồm các phần biểu bì, vỏ (mô mềm vỏ), nội bì, trụ bì và mô mềm ruột; chồi bất định được hình thành từ lớp tế bào tầng phát sinh của rễ (trụ bì). Khi sử dụng rễ Bát giác liên làm vật liệu nhân giống, dùng hom đầu rễ cho kết quả nhân giống tốt nhất với thời gian giảm hơn 310 ngày, tỷ lệ hom bật mầm là 80,6%. Đồng thời, kích thước hom rễ từ 1cm đến 15 cm và sử dụng cả rễ (dài > 30 cm) làm hom giâm đều có khả năng hình thành chồi bất định, trong đó hom rể dài > 30 cm có tỷ lệ hom xuất vườn cao nhất (94,7%).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37999
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.