Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38013
Title: KTS Trần Đình Quyền: "Kiến trúc bệnh viện cần thông thoáng và đảm bảo công năng"
Authors: Nguyễn, Hữu Thái
Keywords: Trần Đình Quyền
Kiến trúc bệnh viện
Thông thoáng
Đảm bảo công năng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 300 .- Tr.60-61
Abstract: Chúng ta đang bước vào thời kỳ hội nhập, nếu không khai thông bế tắc hiện nay, không theo chuẩn mực chung của thế giới, mà vẫn duy trì các quy định có tính cách kìm hãm tính sáng tạo, phát triển tay nghề trong lĩnh vực kiến trúc, chúng ta tự ngăn cản mình không làm gì được ngay cả trên đất nước của mình”
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38013
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
664.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.