Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38015
Title: Xác định các yếu tố độc lực của vi khuẩn Clostridium perpringens phân lập từ Đà điểu
Authors: Nguyễn, Thị Thắm
Vũ, Khắc Hùng
Nguyễn, Đức Tân
Phạm, Khánh Nam
Vũ, Thái Thân
Đào, Duy Hưng
Lê, Hồng Quí
Keywords: C. perfringens
Đà điểu
Gây nhiễm
Gen độc lực
Type độc tố
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.130-136
Abstract: Trong số 83 chủng phân lập từ đà điểu bị bệnh, 15 (18,07%) chủng mang gen NelB, 5 (6,02%) chủng mang gen Cpb2 và 01 (1,2%) chủng mang gen Cpe. Chỉ có 01 (3,03%) chủng trong 33 chủng phân lập từ đà điểu khỏe mạnh mang gen NetB. Khi gây nhiễm cho đà điểu 1 tháng tuổi bằng chủng vi khuấn C. perfringens phân lập từ thực địa, đà điểu biểu hiện các triệu chứng bệnh tích rõ rệt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38015
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.