Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38058
Title: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Không thể xuyên tạc và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Không thể xuyên tạc
Bôi nhọ
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.25-30
Abstract: Chỉ cần hiểu đúng về lịch sử, viết đúng sự thật lịch sử thì mỗi người đều nhận thấy rất rõ rằng, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách và "tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thoả mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, nghèo khổ và phân biệt đối xử"[1].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38058
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.