Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38064
Title: Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
Authors: Trọng Đạt
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.74-76
Abstract: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” nêu rõ 11 nội dung cải cách, trong đó, nội dung đầu tiên là xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) đa tầng. Việc xây dựng hệ thống BHXH chuyển từ đơn tầng sang đa tầng dựa trên 3 nguyên tắc là: Đóng - Hưởng; bảo đảm công bằng, bình dẳng; chia sẻ và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38064
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.