Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38064
Nhan đề: Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
Tác giả: Trọng Đạt
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.74-76
Tóm tắt: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” nêu rõ 11 nội dung cải cách, trong đó, nội dung đầu tiên là xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) đa tầng. Việc xây dựng hệ thống BHXH chuyển từ đơn tầng sang đa tầng dựa trên 3 nguyên tắc là: Đóng - Hưởng; bảo đảm công bằng, bình dẳng; chia sẻ và bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38064
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.