Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38066
Title: Đánh giá mức độ hư hỏng mặt đường bê tông xi măng dưới điều kiện dòng giao thông khác nhau
Authors: Trần, Vũ Tự
Nguyễn, Minh Thiện
Keywords: Mặt đường bê tông xi măng
Hư hỏng
Bảo trì
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.298-302
Abstract: Nghiên cứu đã đánh giá mức độ hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng dưới điều kiện dòng giao thông khác nhau bằng cách đánh giá so sánh các tuyến đường với lưu lượng giao thông khác nhau thông qua phương pháp PCI (Pavement Condition Index). Bằng cách so sánh tình trạng hai tuyến đường bê tông xi măng (BTXM) trong cùng khu vực, dưới tác dụng dòng giao thông khác nhau ở các thời điểm khác nhau, nghiên cứu cho thấy tình trạng hư hại của mặt đường tăng nhanh theo quy luật hàm số mũ của lưu lượng giao thông. Với lưu lượng giao thông hàng năm ban đầu là 22.5 nghìn chiếc và mức độ tăng trưởng giao thông là 16.7%, sau 7 năm khai thác thì tình trạng hư hỏng mặt đường lên đến 70.3%. Nghiên cứu bước đầu là nguồn thông tin tham khảo cho công tác duy tu, sửa chữa mặt đường cũng như cân đối chính sách sửa chữa hợp lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38066
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.