Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38068
Title: Yếu tố tác động trong xây dựng đổi mới chương trình đào tạo ngành kiến trúc theo hướng ứng dụng
Authors: Trinh, Hong Viet
Fichman, Eytan
Keywords: Giáo dục chất lượng
MUCE
Đào tạo kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.303-307
Abstract: Cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng và đào tạo nâng cao cho sinh viên bậc Đại học là nhiệm vụ thiết yếu ở các trường đại học. Điều này bao gồm việc cập nhật chương trình định kỳ và đánh giá chương trình đào tạo giữa các khoa trong trường. Lãnh đạo nhà trường, cùng với giảng viên và sinh viên các khóa đang học, là những người trực tiếp định hướng cho những đổi mới về chương trình giảng dạy. Quá trình này được áp dụng cho cả các trường đại học hàng đầu và các cơ sở đại học mới được thành lập mà cũng đang sử dụng mô hình đào tạo tương tự. Trong bài viết này chúng tôi sẽ thảo luận một số yếu tố liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng của Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - MUCE và kinh nghiệm trong việc đào tạo tiên tiến ngành Kiến trúc tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - HAU.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38068
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.