Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38070
Title: Đi trước, mở đường đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
Authors: Võ, Văn Phuông
Keywords: Nghị quyết
Đại hội XII
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.3-7
Abstract: Nằm trong dòng chiảy của mọi hoạt động chính trị - xã hội, công tác tuyên giáo - một bộ phận cấu thành của công tác Đảng với chặng đường 88 năm xây dựng và phát triển đã và đang ngày càng khắng định vai trò cũng như sự đóng góp quan trọng vào những công việc chung của đất nước. Trước những đòi hỏi và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng cùng những thách thức của thời cuộc, sứ mệnh và trọng trách đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cũng ngày càng lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38070
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.