Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38070
Nhan đề: Đi trước, mở đường đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
Tác giả: Võ, Văn Phuông
Từ khoá: Nghị quyết
Đại hội XII
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.3-7
Tóm tắt: Nằm trong dòng chiảy của mọi hoạt động chính trị - xã hội, công tác tuyên giáo - một bộ phận cấu thành của công tác Đảng với chặng đường 88 năm xây dựng và phát triển đã và đang ngày càng khắng định vai trò cũng như sự đóng góp quan trọng vào những công việc chung của đất nước. Trước những đòi hỏi và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng cùng những thách thức của thời cuộc, sứ mệnh và trọng trách đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cũng ngày càng lớn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38070
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.