Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38080
Nhan đề: Ngoại giao Việt Nam với việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Tác giả: Phạm, Văn Linh
Từ khoá: Ngoại giao
Thông tin đối ngoại
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.25-28
Tóm tắt: Bài viết: Vai trò và góp phần của ngành Ngoại giao trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại; Ngành Ngoại giao phát huy vai trò, đẩy mạnh công tác TTĐN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38080
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.