Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38084
Title: Sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng: Bài học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945
Authors: Nguyễn, Văn Sự
Keywords: Đường lối cách mạng
Phương pháp cách mạng
Sự sáng tạo
Cách mạng Tháng Tám 1945
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 5+6 .- Tr.38-41
Abstract: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với tâm vóc vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử và được khai thác nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó có bài học về sự sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng, thể hiện ở những nội dung sau: .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38084
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.