Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38093
Title: Ngẫm nghĩ về những lời dạy" trồng người" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Bùi, Thục Anh
Keywords: Sự nghiệp trồng người
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.48-49
Abstract: Trong kho tàng di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, có một nội dung quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước ở mọi giai đoạn lịch sử, đó chính là tư tưởng về sự nghiệp “trồng người”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38093
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.