Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38113
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực học tập của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức
Authors: Lê, Thị Bình
Nguyễn, Minh Ngọc
Keywords: Động lực học tập
Sinh viên
Trường Đại học Hồng Đức
Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.98-101
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh (ngành kế toán), Trường Đại học Hồng Đức dựa vào phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả cho thấy, các nhân tố tác động cùng chiều đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, gồm: (1) Điều kiện học tập; (2) Môi trường học tập; (3) Chất lượng giảng viên; (4) Hoạt động phong trào sinh viên; (5) Phương pháp giảng dạy; (6) Công tác quản lý đào tạo; (7) Công tác sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38113
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
301.9 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.