Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38115
Title: Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục
Authors: Phùng, Xuân Nhạ
Keywords: Chất lượng giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.3-7
Abstract: Năm 2018 đánh dấu mốc 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 29) với sự chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38115
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.