Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38152
Title: Nâng cao chất lượng cán bộ nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Chất lượng cán bộ nữ
Hệ thống chính trị cấp cơ sở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.34-37
Abstract: Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở không chỉ hướng tới mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị mà còn góp phần thực hiện quyền bình đẳng, cũng như tăng cường tính đại diện của đầy đủ các nhóm trong việc đưa ra quyết sách có ảnh hưởng đến toàn xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38152
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.