Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38159
Title: Ngành kiểm tra Đảng tiếp tục phát huy truyền thống" Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy"
Authors: Nguyễn, Cẩm Tú
Keywords: Ngành Kiểm tra Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.20-24
Abstract: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Điều lệ vắn tắt của Đảng tháng 10-1930 đã ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38159
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.