Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38160
Title: Từ "óc địa phương" đến " lợi ích nhóm": Phòng và chống
Authors: Phạm, Thị Thu Hương
Keywords: Đạo đức cách mạng
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.25-28
Abstract: Óc địa phương, óc bè phái, địa phương chủ nghĩa và tư duy nhiệm kỳ, tự diễn biên, tự chuyên hóa, lợi ích nhóm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là các chứng bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Để phòng và chống, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38160
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.