Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38161
Title: "Bệnh" lười học lý luận chính trị
Authors: Nguyễn, Huỳnh Huyện
Keywords: Suy thoái tư tưởng chính trị
Lý luận chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.29-30
Abstract: Một trong những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra là “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38161
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.