Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38164
Title: Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Đinh, Quang Thành
Keywords: Triết lý giáo dục
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.39-42
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất; đồng thời, cũng là một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã khai sinh một nền giáo dục mới, toàn dân, toàn diện với kỳ vọng phải “đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái”, sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Quan điểm và những chỉ dẫn của Người về giáo dục vẫn luôn đồng hành cùng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38164
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.