Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38187
Title: Tính toán tràn tự lật của hồ chứa nước Đá Bạc - Hà Tĩnh theo lý thuyết độ tin cậy
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Nguyễn, Quang Hùng
Phạm, Hải Đăng
Keywords: Tràn tự lật
Lũ vượt thiết kế
Hàm tin cậy
Xác suất sự cố
Biến ngẫu nhiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.51-58
Abstract: Từ việc đánh giá hiện trạng hệ thống đầu mối hồ chứa nước Đá Bạc - Hà Tĩnh, nghiên cứu đã đề xuất xây dựng thêm tràn sự cố để đảm bảo an toàn cho hệ thống khi trong hồ xuất hiện các cơn lũ có tần xuất vượt thiết kế. Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy cấp độ II để xây dựng bài toán xác định kích thước các khối lật trên ngưỡng tràn và phân tích mức độ ảnh hưởng của các biến ngẫu nhiên đến an toàn của hệ thống làm cơ sở để đưa ra các dự đoán về độ bền và ổn định của tràn tự lật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38187
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.