Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38230
Title: Ứng dụng phương pháp phân tích cấu trúc AHP lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Lương, Đức Long
Nguyễn, Hoài vũ
Keywords: AHP
Hệ thống xử lý nước thải
Tiêu chí
Thành phố Cao Lãnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.40-46
Abstract: Trong quá trình phát triển của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sự lựa chọn khu vực ưu tiên trong thành phố để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh là rất quan trọng trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững với các yêu cầu như là: Bảo vệ nguồn tài nguyên nước mặt cho địa phương: Hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm của nguồn nước thải; Phát triển đô thị theo hướng bền vững và đảm bảo cảnh quan chung cho các đô thị; Nâng cao cuộc sống của nhân dân đối với khu vực đô thị; Giải quyết được bài toán khó khăn về nguồn lực đầu tư đối với hệ thống xử lý nước thải. Bài báo này trình bày xây dựng mô hình AHP để lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Nhằm hỗ trợ cho địa phương chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải một cách tối ưu nhất và đảm bảo hài hòa giữa các tiêu chí, sự thống nhất giữa các bên liên quan. Mô hình được áp dụng vào quá trình lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải trên địa bản thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38230
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.