Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38236
Title: Ảnh hưởng của xỉ thép hạt nhỏ đến cường độ bê tông
Authors: Lê, Anh Thắng
Nguyễn, Thanh Vinh
Keywords: Cát trong bê tông
Xỉ thép
Cường độ chịu nén
Cường độ chịu uốn
Cường độ chịu kéo gián tiếp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.51-54
Abstract: Bàì báo trình bày kết quả khảo sát sự thav đổi về cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn, cường độ chịu kéo gián tiếp khi bửa và khối lượng thể tích của bê tông sử dụng xỉ thép thay thế một phần cát có trong cấp phối. Khối lượng xỉ thép thay thế cho cát lần lượt tăng từ 20%, 40% và 60% có trong cấp phối. Kết quả thí nghiệm cho thấy các cấp phối bê tông sử dụng xỉ thép thay thế cát ở mức 40% có giá trị cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn và khi ép chẻ cao nhất. Với một lượng xỉ phù hợp, việc xỉ thay cát trong bê tông có thể giúp giảm lượng cát cần sử dụng trong bê tông mà không gây tác động xấu đến một số tính chất quan trọng của bê tông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38236
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.