Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38236
Nhan đề: Ảnh hưởng của xỉ thép hạt nhỏ đến cường độ bê tông
Tác giả: Lê, Anh Thắng
Nguyễn, Thanh Vinh
Từ khoá: Cát trong bê tông
Xỉ thép
Cường độ chịu nén
Cường độ chịu uốn
Cường độ chịu kéo gián tiếp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.51-54
Tóm tắt: Bàì báo trình bày kết quả khảo sát sự thav đổi về cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn, cường độ chịu kéo gián tiếp khi bửa và khối lượng thể tích của bê tông sử dụng xỉ thép thay thế một phần cát có trong cấp phối. Khối lượng xỉ thép thay thế cho cát lần lượt tăng từ 20%, 40% và 60% có trong cấp phối. Kết quả thí nghiệm cho thấy các cấp phối bê tông sử dụng xỉ thép thay thế cát ở mức 40% có giá trị cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn và khi ép chẻ cao nhất. Với một lượng xỉ phù hợp, việc xỉ thay cát trong bê tông có thể giúp giảm lượng cát cần sử dụng trong bê tông mà không gây tác động xấu đến một số tính chất quan trọng của bê tông.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38236
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.