Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38238
Title: Giá trị kiến trúc tịnh xá tại Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Tiến Đạt
Lê, Thị Hồng Na
Keywords: Kiến trúc Tịnh xá
Hệ phái Khất sĩ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.76-80
Abstract: Tỉnh Vĩnh Long hiện có 205 cơ sở thờ tự với ba hệ phái (Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ). Trong đó, hệ phái Khất sĩ là hệ phái Phật giáo (PG) mới, mang nhiều đặc trưng của văn hóa tôn giáo. Theo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2017, Vĩnh Long (VL) đã có 20 ngôi Tịnh xá của hệ phái Khất sĩ (HPKS). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hệ thống hóa những đặc điểm và xác định được giá trị của kiến trúc Tịnh xá tại VL. Qua khảo sát và đánh giá hiện trạng trên địa bàn nghiên cứu, hệ phái Khất sĩ có 3 giáo đoàn chính gồm giáo đoàn 1, giáo đoàn 5 và giáo đoàn Ni Khất sĩ. Mỗi công trình điển hình của từng giáo đoàn được chọn ra để phân tích về quy hoạch tổng thể và hình thức kiến trúc. Từ đó, hệ thống những đặc điểm tiêu biểu được nhận diện và làm cơ sở để đưa ra giá trị vật thể và phi vật thể trong kiến trúc Tịnh xá tại VL. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, kiến trúc tại VL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38238
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.