Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38251
Title: Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ ở Bộ An ninh Lào
Authors: Sonthavixay
Keywords: Công tác giáo dục
Chính trị
Tư tưởng
Bộ An ninh Nhân dân Lào
Cán bộ, chiến sĩ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.67-70
Abstract: Bộ An ninh nhân dân Lào (Bộ An ninh) là cơ quan có val trò chiến lược trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong mọi tình huống, mọi thời kỳ cách mạng. Để xây dựng cơ quan Bộ An ninh vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ được đặt lên hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38251
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.