Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38252
Title: So sánh sức chịu tải cực hạn của cọc ly tâm ứng suất trước dựa trên kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc và công thức lý thuyết áp dụng cho nền đất khu Nam Sài Gòn
Authors: Mai, Nhật Sang
Trương, Quang Thành
Keywords: Sức chịu tải cực hạn của cọc
Kết quả thí nghiệm nén tính cọc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.104-108
Abstract: Sức chịu tải cực hạn của cọc ly tâm ứng suất trước làm móng công trình xây dựng ở khu Nam Sài Gòn được nghiên cứu trong bài báo này. Các phân tích tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc dựa trên công thức trong tiêu chuẩn TCXD205-1998 và TCVN 10304-2014. Kết quả tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc theo công thức lý thuyết có so sánh với số liệu thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường. Kết quả nghiên cứu thấy rằng: Trong điều kiện địa chất khu Nam Sài Gòn, giá trị sức chịu tải cực hạn tính theo hai công thức lý thuyết gần như tương đương nhau nhưng nhỏ hơn so với kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc. Những nhận xét này là tài liệu tham khảo cho việc tính toán và thiết kế móng cọc trong điều kiện địa chất tương tự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38252
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.