Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38262
Title: Phương pháp nêu gương trước quần chúng của cán bộ, đảng viên
Authors: Hà, Sơn Thái
Keywords: Phương pháp nêu gương trước quần chúng
Cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.34-37
Abstract: Một trong những phương thức để vận động quần chúng được các nhà kinh điển Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh luận giải là phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38262
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.