Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38266
Title: Bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Chủ nghĩa Mác- Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.17-21
Abstract: So với thời của C.Mác hơn một thế kỷ trước, mặc dù điều kiện lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề căn bản mà ngày nay chúng ta phải đối mặt đã thay đổi, song điều đó hoàn toàn không làm lay chuyển sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38266
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.232.133.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.