Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38269
Title: Quy trình kiểm soát dự án theo tiêu chuẩn quốc tế của Vương Quốc Anh
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Keywords: Kiểm soát
Kiểm soát dự án
Quản lý dự án
Tiêu chuẩn Anh
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.125-128
Abstract: Kiểm soát dự án là một trong bốn chức năng quan trọng nhất của tri thức quản lý dự án xây dựng hiện đại. Các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát dự án ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, và Úc đã được ban hành và ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa ban hành một tiêu chuẩn hay quy trình kiểm soát dự án mang tính chính thống cho các ngành cũng như riêng trong ngành xây dựng. Chính vì vậy, bài báo này trình bày cách có hệ thống và cô động quy trình kiểm soát dự án theo hệ thống các tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hỏa quốc tế (ISO) của Vương Quốc Anh. Điều này kỳ vọng sẽ giúp các cán bộ ngành xây dựng có sự hiểu biết về quy trình kiểm soát dự án quốc tế theo tiêu chuẩn nước ngoài để từ đó họ có thể ứng dụng trong các dự án xây dựng ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38269
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.