Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38278
Title: Xưng hô với từ "đồng chí"
Authors: Phạm, Văn Tình
Keywords: Đồng chí
Cách xưng hô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.55-56
Abstract: "Đồng chí", một từ quá quen thuộc đối với chúng ta. Xu hướng xưng gọi sử dụng từ"đồng chí" như một đại từ xưng hô đang tồn tại với một ngoại diện rất rộng. Đó cũng là một hướng phát triển bình thường trong ngôn ngữ. Nhưng vấn đề sử dụng sao cho thật chuẩn, thật chí lý lại là một chuyện đáng bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38278
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.