Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/383
Title: Quản trị trường học: cơ sở lí luận, thực trạng đào tạo ở Việt Nam và thế giới
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Quản trị trường học
Đào tạo
Sinh viên
Giảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 424 .- Tr.9-12
Abstract: Chương trình cử nhân ngành Quản trị trường học với mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức chung, cơ bản, cốt lõi về quản trị nguồn nhân lực, quản trị hành chính và tổ chức, phát triển/đánh giá chương trình giáo dục trong nhà trường. Với những căn cứ pháp lí, luận cứ khoa học và tổng quan tình hình đào tạo cử nhân quản trị trường học trên thế giới và Việt Nam, bài viết cho thấy Chương trình đào tạo ngành Quản trị trường học hấp dẫn với người học bởi giá trị quản trị một cách khoa học và hệ thống, từ đó giúp người học có cơ hội học hỏi chia sẻ kinh nghiệm từ những nhà quản trị giáo dục có kinh nghiệm trong và ngoài nước, được trang bị năng lực chuyên môn cao, có khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục nước nhà.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/383
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.