Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38303
Title: Ảnh hưởng của loại đất đắp và góc nghiêng của mái đất đến chuyển vị ngang và mô men uốn lớn nhất trong cọc làm móng công trình tường chắn đất
Authors: Nguyễn, Thanh Tường
Nguyễn, Thị Quỳnh Như
Trương, Quan Thành
Keywords: Tường chắn đất dạng công xôn
Tường chắn đất trên cọc
Mô men uốn lớn nhất trong cọc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.156-161
Abstract: Giá trị mô men uốn lớn nhất trong cọc và chuyển vị ngang của đầu cọc làm móng công trình tường chắn đất được nghiên cứu trong bài báo này, Các phân tích đã được thực hiện cho công trinh tường chắn đất đặt trên hệ cọc. Với giả thiết chiều cao tường chắn đất không thay đổi và liên kết giữa cọc và đáy tường chắn là liên kết ngàm, bài báo đã đưa ra hai trường hợp khảo sát: Thay đổi loại đất đáp sau lưng tường chắn và thay đổi góc nghiêng mặt mái đất đắp. Kết quả nghiên cứu thấy rằng: Đối với việc thay đổi góc nghiêng mái đất đắp theo hướng tăng lên thì chuyển vị ngang đầu cọc và mô men uốn lớn nhất trong cọc sẽ gia tăng .Việc thay đổi loại đất đắp sau lưng tường chắn cũng có ảnh hưởng nhiều đến chuyển vị và nội lực trong cọc. Những nhận xét này là tài liệu tham khảo cho việc tính toán và thiết kế công trình tường chắn đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38303
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.