Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38308
Title: Chính sách, pháp luật đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Authors: Nguyễn, Văn Long
Keywords: Chính sách pháp luật
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.65-68
Abstract: Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm. Phía sau chức sắc, chức việc tôn giáo có hàng vạn tín đồ, quần chúng tin theo, nên thời kỳ nào các thế lực thù địch cũng lợi dụng tìm mọi cách chống phá, tuyên truyền những luận điệu sai trái, cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Đối với vấn đề này, cần nhìn nhận như thế nào cho đúng?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38308
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.